Recykling i odzysk opon w Polsce a obowiązujące prawo

  • 2892
  • 0

Opony to specyficzny typ “śmieci”. Jak więc postąpić z oponami, gdy tracą swoją przydatność i stają się całkowicie zbędne? Absolutnie nie mogą one trafić na składowiska. Zużytych produktów nie należy po prostu wyrzucać. Dziś sprawdzamy, co dokładnie o recyklingu opon mówią aktualne przepisy i jakie obowiązki spoczywają na poszczególnych podmiotach.

recykling opon w polsce

Recykling opon Warszawa – kto powinien się o to zatroszczyć?

Taki obowiązek spoczywa zarówno na osobach indywidualnych, jak i na przedsiębiorstwach. Niestety nadal nierzadko spotkamy się z problemem nielegalnych wysypisk. Korzystanie z nich nie tylko obarcza nas odpowiedzialnością za zanieczyszczenie środowiska. Jedną z konsekwencji są również kary pieniężne.

Część podmiotów, z uwagi na to, jaki rodzaj działalności prowadzą, muszą nawiązać stałą współpracę z firmami, zajmującymi się recyklingiem opon używanych. Dotyczy to np. producentów opon. Przepisy precyzują konkretnie, że firmy działające w tej branży odzysk tonażu muszą utrzymać na poziomie min. 75%.
Powinności w tym zakresie wynikają z ustawy z dn. 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej j (Dz. U. 2018.1932jt). Jej treść nie pozostawia wątpliwości. O odzysk i recykling konkretnych odpadów poużytkowych muszą się zatroszczyć podmioty, które wprowadzają te produkty na rynek w związku z:

  1. produkcją;
  2. wewnątrzwspólnotowym nabyciem;
  3. importem.

Nie tylko recykling opon bieżnikowanych, czyli o czym musi pamiętać przedsiębiorca działający w Warszawie i w całej Polsce?

Ustawa określa procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych odpadów. Znajdziemy więc tam wartości dotyczące m.in.

  1. opon pneumatycznych bieżnikowanych z gumy;
  2. nowych opon pneumatycznych z gumy, stosowanych w samochodach osobowych, motocyklach, rowerach, autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach;
  3. nowych opon pneumatycznych, stosowanych w maszynach rolniczych i w różnorodnych urządzeniach;
  4. opon pneumatycznych używanych.

Treść ustawy dotyczy również innych odpadów. Możemy do nich zaliczyć np. oleje smarowe z ropy naftowej, parafinę ciekłą, środki zapobiegające zamarzaniu, mieszanki olejowe do obróbki metali.

Recykling opon nowych i używanych Warszawa – kogo dotyczy kara grzywny?

Ustawa rozróżnia konkretne zachowania, które ukarane mogą zostać grzywną. Mówi m.in. o podmiotach, które prowadzą recykling albo odzysk opon i odmawiają wydania dokumentu, potwierdzającego wykonanie tych czynności. Ukarany zostanie również podmiot, który w takiej dokumentacji zawiera informacje nierzetelne, niezgodne z faktycznym stanem. Grzywna nałożona zostanie również na przedsiębiorstwa, które zbyt późno wydają ten dokument.

Warto podkreślić, że karze podlegają też podmioty, które są posiadaczem odpadów, bo zajmują się kwestią odzysku w imieniu przedsiębiorcy, którego obsługują. Tacy usługodawcy również zobowiązani są do przekazania wniosku o wydanie dokumentu, będącego potwierdzeniem recyklingu i odzysku.

Jak wygląda drugie życie nowych lub zużytych opon, przeznaczonych do recyklingu i odzysku?

Na bazie pozyskanej w ten sposób gumy można wyprodukować całkowicie nowe przedmioty. Używa się ich np. do prac renowacyjnych w obrębie asfaltów i boisk. Znajdują zastosowanie jako m.in. podeszwy obuwia. Dużą popularnością cieszy się również odzysk, pozwalający na wykorzystanie starych opon jako paliwa przeznaczonego do specjalnych pieców klinkierskich.

Globpolska – Recykling Opon Warszawa

Recykling opon – Warszawa

W ciągu ostatnich lat przepisy dotyczące recyklingu opon samochodowych podlegają ciągłym zmianom. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi regulacjami na poziomie UE i koniecznością dostosowania do nich prawa obowiązującego w Polsce. Najważniejszym motywem stojącym za wprowadzanymi zmianami jest troska o stan środowiska naturalnego i jak najlepsze wykorzystanie zasobów wtórnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców wprowadzających na lokalny rynek opony oznacza to z kolei więcej obowiązków.

Odzysk i recykling opon samochodowych

Zgodnie z ustawą obowiązującą od 2022 roku zużyte opony, między innymi samochodowe, motocyklowe, rowerowe, a także przeznaczone do pojazdów rolniczych, budowlanych i leśnych są odpadem poddawanym odzyskowi a w części również recyklingowi. Recykling opon polega na powtórnym wykorzystaniu materiałów i surowców, z których zostały one wytworzone. Odzyskopon jest pojęciem szerszym, w którym oprócz recyklingu mieści się również odzyskiwanie z nich energii przez spalanie w specjalnych piecach.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca, który wprowadza na polski rynek opony pneumatyczne, przy czym nie ma znaczenia ich konstrukcja, przeznaczenie i to, czy są to opony nowe, czy też używane, ma obowiązek zebrać i poddać recyklingowi oraz odzyskowi odpowiednią w skali roku ich masę.

Czy recykling opon trzeba przeprowadzić samodzielnie?

W przypadku produktu, jakim są opony, recykling może polegać na odzyskaniu z nich gumy, która może być użyta do produkcji mieszanek asfaltowych, bieżni biegowych, elementów obuwia i wielu innych. Z oczywistych względów większość przedsiębiorców nie posiada koniecznej do tego infrastruktury. Recykling opon w Polsce może być jednak powierzony wyspecjalizowanym firmom.

Co w przypadku niewywiązania się z obowiązku recyklingu opon?

Istnieje też inna możliwość. Przedsiębiorca może po prostu zignorować ten temat. W takim wypadku wprowadzona w 2001 roku i kilkukrotnie nowelizowana Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej nakłada na niego obowiązek uiszczenia opłaty produktowej, wyliczanej na podstawie różnicy pomiędzy obowiązkowym, a faktycznie zrealizowanym recyklingiem.

[ql_services type=”icons_list” featured_image_bg=”0″ borders=”0″ items_per_page=”-1″ ids=”365″ headers=”1″ headers_links=”1″ headers_border=”0″ show_excerpt=”1″ show_icon=”1″ icons_links=”1″ icon_tick=”0″ read_more=”1″ class=”gray” top_margin=”page-margin-top”]
LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.