BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO)

W związku z zakończeniem prac nad rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i ogłoszeniem w dniu 24 stycznia 2018 roku przez Ministra Środowiska w Monitorze Polskim komunikatu o jego utworzeniu zachodzi obowiązek rejestracji w nim podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy m.in. opony oraz oleje a także produkty w opakowaniach

Prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom poszczególnych województw, rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym a jego administratorem będzie Minister Środowiska. Sam rejestr będzie stanowił integralną część ogólnokrajowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej Bazą Danych o Odpadach (sam rejestr potocznie zwany BDO).

Formularz rejestrowy oraz aktualizacyjny

Wszelkich czynności związanych z dokonaniem wpisu w tymże rejestrze dokonuje sam przedsiębiorca w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

W ramach wzajemnej współpracy angażujemy się w pomoc przy jego wypełnieniu.

Nasz numer rejestrowy BDO – 000002678