Szanowni Państwo

Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dostosowując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, GLOB KON-WIT POLSKA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie informuje  ogólnie o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zależy nam, aby Pani/Pan miała wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a w szczególności w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

W świetle przepisów jako GLOB KON-WIT POLSKA Organizacja Odzysku S.A. jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami sposób.

W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE ?

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, w trakcie jej trwania, pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych rejestrów i baz danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub z Pani/Pana strony internetowej, a także z Pani/Pana zapytań to m.in.:

  • nazwisko i imiona / nazwa firmy,
  • adres miejsca zamieszkania / siedziby / prowadzenia działalności oraz adres korespondencyjny,
  • telefoniczne numery kontaktowe oraz adres e-mail,
  • nr NIP / nr REGON / nr KRS.

Powyżej wymienione dane są nam niezbędne do:

  • Zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1b RODO), celem np. zapewnienia poprawnego wykonania i jakości usługi,
  • Realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO), celem np.:

–    wystawienia i przechowywania faktur,

–    prowadzenia ewidencji,

–    dopełnienie wszelkich obowiązków prawnych,

–    dopełnienia obowiązku sprawozdawczości.

  • Realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1f RODO), celem np.:

–  nawiązania pierwszego podstawowego kontaktu wykorzystując na wstępie adres e-mail lub numer telefonu, a w następnym etapie pozostałych kontaktowych danych osobowych. W przypadku Pani/Pana zainteresowania naszym zapytaniem, Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe celem przedstawienia szczegółowej oferty w zakresie przejęcia i wykonania ustawowego obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych –  temat tzw. „opłaty produktowej”, 

–  tworzenia zestawień, ewidencji i ich analizy, a także określenie na ich podstawie wielkości zapotrzebowania wykonywanej przez nas usługi,

–  udzielania wyczerpujących odpowiedzi na Pani/Pana pytania, analizy wniosków, podnoszenia jakości usług oraz rozpatrywania ewentualnych skarg,

–   określenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń,

–  określenia wiarygodności płatniczej,

Wszelkie dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w związku z obowiązkami podatkowymi, sprawozdawczymi, przechowywaniem dokumentacji potwierdzającej prawidłowość wykonania usługi i wynikającymi z niej roszczeniami.

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE ?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom i instytucjom które wykażą uzasadnioną podstawę prawną do ich otrzymania np. :

– Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy, Prokuratura, Policja, Sąd, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

–   podmiot działający na naszą rzecz np. w zakresie odbioru od Pani/Pana zużytych opon, biuro księgowe, biegły rewident, bank, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi prawne, dostawca usług teleinformatycznych,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ?

 –  prawo do sprostowania i poprawiania danych,

 – prawo do usunięcia danych, całkowicie lub części, przetwarzanych bez uzasadnionych podstaw prawnych,

 –  prawo ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do możliwości ich przechowywania,

 –  prawo dostępu do danych, które znajdują się w naszych zasobach,

 –  prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

Przysługujące Pani/Panu prawa mogą być realizowane poprzez:

–  złożenie wniosku w siedzibie naszej spółki Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. ul. Stefana Batorego 16 lok. 115,    02-591 Warszawa,

–   wysłanie wniosku na nasz adres korespondencyjny:  Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. ul. Stefana Batorego 16 lok. 115,    02-591 Warszawa,

–    wysłanie wniosku na nasz adres e-mail : info@globpolska.pl,

– wysłanie wniosku na adres e-mail przedstawiciela Administratora  danych osobowych: m.lubanski@globpolska.pl,

W przypadku, w którym uzna Pani/Pan, że naruszamy przepisy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A.
Batorego 16
02-591 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 813-53-58, 740-91-10 do 13
www.globpolska.pl; e-mail: info@globpolska.pl