ADRES

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A.
ul. Łopuszańska 95,
02-457 Warszawa

TELEFONY

tel./fax  22/740 91 10
22/813 53 58

GODZINY PRACY

Poniedziałek8:00 – 16:00
Wtorek7:30 – 16:00
Środa8:00 – 16:00
Czwartek7:30 – 16:00
Piątek8:00 – 16:00

GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000077222.
NIP 525-22-23-848,
REGON 017380653,
BDO 000002678
Kapitał zakładowy w wysokości 1 150 000,00 zł, wpłacony w całości.